Privacy verklaring en cookiebeleid KOOPLokaal

Introductie

KOOPLokaal is een landelijk initiatief van Stichting Qredits Microfinanciering Nederland (hierna: Qredits). Via de website KOOPLokaal kun je promotiemateriaal aanvragen. Zoals een toolkit met onder andere een poster die je kunt printen en ophangen en afbeeldingen voor online gebruik. Middels het promotiemateriaal kun je als ondernemer laten zien dat je de actie steunt en graag ziet dat consumenten lokaal gaan kopen.

Qredits verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die gebruik  via de website KOOPLokaal het contactformulier invullen en promotiemateriaal aanvragen. Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. De manier waarop dat gebeurt is beschreven in deze privacy verklaring. Ook komt aan de orde wat de rechten van de betrokkenen (degenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt) zijn.

Deze privacy verklaring is geen overeenkomst en kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd.

Toepasselijke wet- en regelgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (de AVG) toepasselijk op alle verwerking van persoonsgegevens. De AVG heeft directe werking in Nederland. Sommige regels met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Nederlandse Uitvoeringswet AVG.

Verantwoordelijke

Qredits is ‘verantwoordelijke’ als bedoeld in de AVG. Een verantwoordelijke bepaalt wat er met de verwerkte persoonsgegevens gebeurt en neemt de beslissingen daarover.

Qredits is verantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens van de betrokkenen die gegevens in het contactformulier invullen (wanneer een aanvraag voor het promotiemateriaal wordt ingediend).

Welke (persoons)gegevens verwerkt Qredits?

Qredits verwerkt de volgende door jou als betrokkene aangeleverde (persoons)gegevens:

 • Voornaam;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Naam van de onderneming
 • Zakelijke adresgegevens (straat, huisnummer en plaats).

Qredits verwerkt geen bijzondere categorieën persoonsgegevens (zoals afkomst, politieke opvattingen, religie, gezondheid etc.)

Waarvoor gebruikt Qredits de (persoons)gegevens?

De (persoons)gegevens die Qredits via KOOPLokaal verzamelt en verwerkt worden gebruikt voor het kunnen toezenden van het promotiemateriaal en kenbaar te maken dat je meedoet met het KOOPLokaal initiatief.  Wij gebruiken de gegevens dus om de volgende redenen:

 • om contact met je op te nemen als je het contactformulier hebt ingevuld;
 • om je de naam van je onderneming en plaats op een kaart op de website op te nemen.

Grondslagen van de gegevensverwerking

Qredits verwerkt (persoons)gegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:

Gerechtvaardigd belangen. Qredits gebruikt de (persoons)gegevens teneinde jou het aangevraagde promotiemateriaal te kunnen zenden en de naam van je onderneming en plaats van je onderneming op de website te publiceren.  

Uiteraard worden nimmer persoonsgegevens met andere gebruikers gedeeld.

Is het verplicht om (persoons)gegevens aan Qredits te verstrekken?

Je bent niet verplicht om, in het kader van het KOOPLokaal initiatief, (persoons)gegevens aan te verstrekken. In dat geval kunnen wij geen gratis promotiemateriaal naar je verzenden.  

Wie ontvangt de (persoons)gegevens?

Qredits geeft de door jouw verstrekte (persoons)gegevens niet door aan derden om deze te gebruiken. Wel zullen jij (persoons)gegevens opgeslagen worden op de cloudserver van de cloudprovider.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER), tenzij voorafgaand aan doorgifte adequate beveiligings- en privacy maatregelen zijn getroffen.

Wat zijn de rechten van degenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt?

Betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt, hebben de volgende rechten:

 • het recht op inzage in de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens;
 • het recht om die gegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen;
 • het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden; en
 • het recht om bezwaar te maken tegen verdere verwerking van zijn of haar persoonsgegevens;

Sommige van deze rechten kunnen alleen in bepaalde gevallen kunnen worden uitgeoefend.

Qredits bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt, en voor zover nodig om te voldoen aan wet- en regelgeving. Na afloop van de bewaartermijnen zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Beveiliging

Qredits treft passende organisatorische en technische maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens.

Privacy Officer

Qredits heeft een Privacy Officer. Voor vragen of opmerkingen, of voor het uitoefenen van uw rechten zoals die in deze privacy verklaring zijn beschreven, kunt u mailen naar: privacy@qredits.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Qredits en wij samen niet tot een oplossing kunnen komen, dan kunt u een klacht indienen bij de landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens: de Autoriteit Persoonsgegeven (AP). Kijk voor meer informatie op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Cookiebeleid

Op de websites http://www.KOOPLokaal.nl, hierna te noemen de Website, worden zogeheten “cookies” geplaatst teneinde het gebruiksgemak van de Website te vergroten. De gegevens worden voor statistische doeleinden en op anonieme wijze gebruikt. Qredits kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Cookies slaan geen informatie op over jouw naam, leeftijd, geslacht, en andere persoonlijke gegevens.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Hierdoor herkennen wij je (jouw computer) bij een volgend bezoek.

Cookies die de website gebruikt worden:

1. Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Zonder deze cookies kunnen sommige functies zoals, het aanvragen van gratis promotiemateriaal niet meer functioneren.

2. Analytische cookies

Qredits gebruikt Google Analytics om informatie te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken. Hierbij wordt alleen met geanonimiseerde statistische informatie gewerkt die door ons wordt gebruikt om de werking van de website te analyseren en verbeteren.

Qredits maakt gebruik van Google Analytics op een privacy-vriendelijke manier, op basis van de informatie die de Autoriteit Persoonsgegeven verstrekt op haar website. Dit houdt in dat Qredits de volgende stappen heeft ondernomen:

 • met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten; 
 • jouw IP-adres wordt gemaskeerd;
 • het delen van gegevens (met derde) is uitgeschakeld binnen Google Analytics;
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

3. Derden

Op onze website zijn privacy-vriendelijke buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Twitter en LinkedIn. Hierbij worden geen (tracking) cookies geplaatst en jouw online gedrag op onze website wordt niet gevolgd. Het gebruik van dit soort media (via derden) is op eigen risico. Qredits raadt je in elk geval aan ook eerst de privacyverklaring(en) van deze derden erop na te slaan alvorens je van dit soort diensten gebruik maakt. Qredits houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de omgang met jouw persoonsgegevens door zulke derden.